Den 25/5-2018 ersatte EU:s nya GDPR lag den svenska PUL (personuppgiftslagen). Mycket är sig likt från Personuppgiftslagen, men skyddet för din personliga integritet förstärks och du får större kontroll över dina uppgifter. En rättighet du har är att när som helst invända mot att dina uppgifter används för direktmarknadsföring. Detta gör du genom att kontakta oss på Nordlys Viking, via FB, mejl eller telefon. 

När du lägger din beställning hos oss uppger du dina personuppgifter. I samband med din registrering och beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja avtalet gentemot dig. Du har enligt GDPR rätt att skriftligt få veta vilken information som vi har registrerat om dig. Om den är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan du begära att informationen ska rättas eller tas bort. Kontakta oss i så fall via e-post eller brev."

Vi behöver som sagt viss information för att fortsätta utveckla och förbättra vårt utbud och våra tjänster och för att våra erbjudanden till dig ska vara relevanta. 

Här följer exempel på typ av uppgifter som vi samlar in:

Kunduppgifter: är uppgifter om dig som person kopplat till din tjänst t.ex. vilka tjänster du har hos oss, ditt namn, personnummer och övriga kontaktuppgifter.

Trafikuppgifter: Är uppgifter om hur och hur länge du stannar på sidan och vilka produkter du tittar på. 

Externa källor: Exempel på externa källor kan vara personregister eller kreditupplysning när det behövs.

Cookies: Genom att använda cookies på våra webbplatser.

 I enlighet med gällande lagstiftning har du ett antal rättigheter som innebär att du kan få information om och kontroll över dina egna personuppgifter.

Här följer en kort sammanställning över dina rättigheter:

Rätt till information och tillgång till dina personuppgifter
Du har rätt till att veta om vi har dina personuppgifter, och om så är fallet kommer vi informera dig om hur de behandlas. Du har rätt att begära kopior på dessa.

Rätt till rättelse
Om du anser att våra uppgifter om dig inte är korrekta så har du rätt att begära dem rättade. Om något saknas kan du begära att information läggs till.

Din rätt till invändning
Du har rätt att invända mot att vi behandlar dina uppgifter med stöd av en intresseavvägning. Om vi då inte kan visa att våra skäl för behandlingen väger tyngre än dina skäl ska behandlingen upphöra.

Rätt att bli raderad
Du har rätt att begära att dina personuppgifter hos oss raderas. Det kan till exempel vara att du anser uppgifterna inte längre behövs för det ändamål de samlades in eller behandlingen grundar sig på ditt samtycke som du nu vill dra tillbaka. 

Det här var några exempel på dina rättigheter. En mer djupgående sammanställning hittar du i vår integritetspolicy.

Cookies 

Denna webbutik använder sig av cookies i enlighet med GDPR, 25 maj 2018. En cookie är en liten textfil som lagras på din dator och som innehåller information för att hjälpa webbutiken att identifiera och följa användare. Cookies finns som sessionscookies och som cookies som lagras permanent på din dator. Under tiden för ditt första besök i webbutiken blir din webbläsare tilldelad en sessionscookie som är unik och som används för att inte blanda ihop dig som användare med andra användare. För att kunna använda webbutiken bör du tillåta cookies i din webbläsare. Denna typ av cookie används enbart för att ge dig som besökare en bättre upplevelse och support och lagrar inga personlig uppgifter om dig. Cookies kan raderas. I denna webbutik används cookies exempelvis för att hålla koll på din kundvagn, dina inställningar och vilka sidor du besökt för att kunna ge dig en bättre kundupplevelse och support.
För mer information om cookies besök Post- och telestyrelsen. www.PTS.se

Externa parter vi delar information med:

Övriga företag inom företagsgruppen: All ovan angiven information kan komma att delas mellan alla delar av Heritage crafts of Sweden AB och dess systerbolag inom samma koncern, däribland Nordlys Design AB och även Nordlys fysiska butiker. 

Tjänsteleverantörer: Vi kan också komma att dela delar av ovan angivna information med tredjepartsföretag, både innanför och utanför Eu. Dessa samarbetspartners levererar tjänster till Heritage crafts of Sweden AB och kan behöva ha tillgång till delar av vår kundinformation. Vi kräver att alla våra samarbetspartners följer reglerna för GDPR och ansvarar för att bevara all information på ett säkert sätt.

Bedrägerier 

Alla försök till bedrägerier polisanmäls. Nordlys förbehåller sig rätten att häva ett köp om bedrägeri misstänks. 
Bedrägeri omfattar köp, dataintrång eller annan sorts missbruk av vår sajt och/eller produkter. 

Priser och avgifter
Alla priser som anges på hemsidan är exklusive lagstadgad mervärdesskatt, och exklusive fraktkostnad. 
Den eventuella fraktkostnaden för varje beställning baseras på storleken eller vikt på din beställning.
Kostnaden för de olika leveranssätten anges klart och tydligt i kassan.
Om vi inte kan leverera hela din beställning i en leverans, utan måste dela upp den på flera leveranser, kommer företaget inte ta ut några extra avgifter för efterföljande leveranser.
Våra priser och avgifter kan ändras av omständigheter som vi inte råder över, till exempel väsentligt ändrade råvarupriser, valutaförändringar eller ändrad moms.
Alla priser är exklusive svensk moms. Om momsen ändras förbehåller vi oss rätten att ändra våra priser och avgifter med motsvarande belopp.
Vi reserverar oss för eventuella tryck- och skrivfel.

1. Definition av leverantör och kund

I dessa villkor:

1.1 Med Leverantören avses Heritage crafts of Sweden AB med huvudsäte i Sverige. Internationellt VAT registreringsnummer SE556864042801

1.2 Med Kunden avses företaget eller juridiska personen som köper varor från leverantören.

1.3 Med varor avses produkterna på ordern enligt kundens anvisningar.

1.4 Villkor: reglerna och villkoren i detta dokument.

1.5 Rubrikerna i dessa villkor är endast avsedda att underlätta och ska inte påverka tolkningen av dem.

2. Varor

Varorna definieras enligt beskrivningar i Leverantörens katalog. Leverantören förbehåller sig rätten att ändra och utveckla specifikationen för varorna utan att föranmäla detta.

3. Exklusivitet

Exklusivitet för en produkt eller design kan endast ges med ett skriftligt samtycke i förväg, som överenskommits med Leverantören.

4. Leverans och restordrar

Leverantören genom speditör, förbinder sig att leverera Varorna till den plats som anges i beställningen eller till en annan plats som Leverantören har kommit överens om med Kunden. ("Leveransplats").

Leveransen är slutförd när Varorna har lastats av på Leveransplatsen.

Leveransdatum anges i god tro men kan inte garanteras. Leverantören ådrar sig inte något ansvar på grund av misslyckande att leverera på ett visst eller vissa datum. Leverantören ska inte vara ansvarig för förseningar i leveransen av Varorna som orsakas av en force majeure-händelse eller Kundens misslyckande att förse leverantören med lämpliga leveransinstruktioner.

Leverantören förbehåller sig rätten att göra leveranser i delar (restnotera) och att skicka en separat faktura för varje del. Eventuella förseningar i leveransen eller brister i en del-leverans ger inte Kunden rätt att annullera någon annan del.

Om inget annat anges skickas Varor som är restnoterade i efterhand för icke-proforma och kreditkunder utan att Köparen kontaktas. Om köparen vill bli kontaktad innan varorna skickas måste han/hon meddela Leverantören i förväg.

Eventuella avvikelser i leveransen måste anmälas skriftligen till Leverantören inom 7 dagar efter leveransen, annars förlorar Kunden rätten att göra anspråk i detta avseende.

Om Leverantören misslyckas att leverera Varorna ska leverantören kontakta kunden snarast möjligt. Leverantören frånsäger sig allt ekonomisk ansvar för att skaffa ersättningsprodukter och eventuellt vinstbortfall.

Eventuella tullavgifter som uppstår vid leverans till Kunder utomlands, inklusive importskatt, ska betalas av Kunden.

5. Kvalitetgaranti

Leverantören garanterar att varorna vid leverans ska:

Överensstämma med beskrivningen av dem, och vara fria från materiella fel i konstruktion, material och utförande, och vara av tillfredsställande kvalitet.

Kunden åtar sig att meddela Leverantören skriftligen om han/hon upptäcker att några eller alla Varor inte uppfyller de förväntningar som kunden haft. Detta ska ske senast inom tre dagar efter leverans.

Leverantören ska ges en rimlig möjlighet att undersöka dessa varor.

Om Kunden returnerar sådana Varor till Leverantörens verksamhetsställe på Kundens bekostnad, ska Leverantören, enligt eget val, reparera eller byta ut de defekta Varorna, eller återbetala priset för de defekta Varorna i sin helhet.

 

Leverantören kan ej hållas ansvarig om felet beror på att Kunden har misslyckats att följa Leverantörens muntliga eller skriftliga anvisningar om förvaring, driftssättning, installation, användning och underhåll av Varorna.

Eller om felet uppstår till följd av en ritning, konstruktion eller specifikation som tillhandahållits av Kunden.

Eller om Kunden ändrar eller reparerar sådana Varor utan Leverantörens skriftliga medgivande.

6. Ägande och risk

Risk och försäkringsskyldighet för Varorna övergår till Kunden när leveransen är slutförd.

Äganderätten till Varorna övergår till Kunden när Leverantören erhåller full betalning (kontant eller med godkända medel) för Varorna.

Fram till dess att äganderätten till Varorna har övergått till Kunden ska Kunden hålla Varorna i tillfredsställande skick och hålla dem försäkrade mot alla risker till fullvärde från och med leveransdagen.

 

7. Priser

Priset på Varorna ska vara det pris som anges i Beställningen eller, om inget pris anges, det pris som anges i Leverantörens publicerade prislista som gäller på leveransdagen.

Priset på Varorna inkluderar inte belopp för mervärdesskatt (moms), som Kunden ska betala till Leverantören enligt gällande skattesats, och eller kostnader och avgifter för förpackning, försäkring och transport av Varorna, vilka ska faktureras till Kunden.

8. Betalningsvillkor

Leverantören kan välja att fakturera kunden för Varorna vid eller när som helst efter avsändandet.

Om betalningsvillkor för kreditkonton har avtalats ska betalning av sådana fakturor ske enligt avtal. Om inget annat avtalats gäller kontant betalning vid beställningstillfälle. Vid kredit ges som standard 10 dagar.

Leverantören kan när som helst ändra eller återkalla en beviljad kredit till Kunden.

Om Kunden misslyckas att göra någon betalning till Leverantören enligt avtalet på förfallodagen ska Kunden betala lagstadgad dröjsmålsränta för handelstransaktioner.

9. Returpolicy

Om Kunden av någon anledning inte är helt nöjd med sin beställning kan den returnera en eller alla Varor i originalförpackningen för återbetalning inom 14 dagar efter leverans enligt följande villkor.

Kunden måste skriftligen informera Leverantören om sin avsikt att returnera varorna inom 7 dagar efter mottagandet av varorna.

Kunden måste invänta Leverantörens svar via e-post innan han eller hon returnerar Varorna. Leverantören kan korrespondera med Kunden för att diskutera Varornas skick i fråga.

Kunden måste returnera varorna till Leverantören med ett registrerat/spårbart leveranssätt och själv stå för alla kostnader.

Leverantören kan inte kreditera eller återbetala returer som tas emot i ett osäljbart skick eller som har gått förlorade under transporten.

Alla returnerade produkter måste vara i originalförpackning. Om Kunden har öppnat produktförpackningen, skadat förpackningen eller märkt produkterna, förbehåller sig Leverantören rätten att endast ge Kunden en partiell återbetalning eller helt stoppa återbetalningen. Varor som levereras med en display kan endast returneras som en hel display.

Om Kunden returnerar varor på grund av transportskador, eller på grund av att fel produkter har levererats, eller på grund av att de levererade produkterna skiljer sig avsevärt från vad som beskrivs på webbplatsen, har Kunden, med förbehåll för ovanstående villkor, rätt till fullständig återbetalning för de returnerade produkterna samt kostnaden för returfrakten.

10. Policy för Byten

Leverantören garanterar ingen rätt till retur eller utbyte utöver det som anges ovan. Men kontakta oss gärna så ska vi göra vad vi kan för att lösa problemet.

11. Avbeställning

Om Kunden vill annullera en beställning ska kunden snarast möjligt informera Leverantören om detta skriftligt.

Om Leverantören får en instruktion om annullering av beställningen innan Varorna har skickats har Kunden rätt till full återbetalning av det totala beställningspriset.

Om Leverantören får en annullering av beställningen efter avsändning kan Kunden inte längre annullera sin beställning. Kunden har dock rätt att returnera varorna till Leverantören i enlighet med klausul 9.

12. Upphörande

Utan att begränsa sina andra rättigheter eller rättsmedel kan Leverantören säga upp detta avtal med omedelbar verkan genom att skriftligen meddela Kunden om:

Kunden begår ett väsentligt brott mot något villkor i avtalet och underlåter att avhjälpa detta brott inom 30 dagar från det att parten skriftligen underrättats om att göra det.

 

Eller Kundens finansiella ställning försämras i sådan utsträckning att Leverantören anser att Kundens förmåga att på ett adekvat sätt uppfylla sina skyldigheter enligt Kontraktet har äventyrats.

Eller om Kunden misslyckas med att avlägga betalning enligt avtal på förfallodagen för betalning.

Vid sådan uppsägning av Kontraktet kan Leverantören kräva full och omedelbar betalning av Kunden för alla Leverantörens utestående obetalda fakturor och lagstadgad ränta i enlighet med avtal.

 

13. Reservation av varor

Inga varor är reserverade för Köparen, om inget annat avtalats med Leverantören skriftligen på förhand.

14. Varumärken/Varumärkesskydd

“Nordlys” är ett registrerat varumärke och får endast användas i enlighet med företagets etiska riktlinjer och för att marknadsföra produkter som köpts av Leverantören. All annan användning måste avtalas skriftligen med Leverantören.

15. Upphovsrätt

All design, förpackningar, text, grafik, urvalet och sammanställningen av dessa, samt alla programkompilationer, underliggande källkod för webbplatsen, programvara (inklusive applets) och allt annat material är upphovsrättsligt skyddade av Leverantören. Och dess dotterbolag. ALLA RÄTTIGHETER FÖRBEHÅLLNA.

16. Garanti & Ansvar

Leverantören är inte ansvarig gentemot Kunden för brister i den levererade kvantiteten om inte Kunden meddelar leverantören om eventuella krav på bristande leverans inom sju dagar efter mottagandet av varorna;

Leverantören ska inte vara ansvarig gentemot Kunden för skada på eller förlust av Varorna under transport. Såvida inte Kunden underrättar Leverantören om ett sådant anspråk inom 7 dagar efter mottagandet av varorna eller 14 dagar efter det avsändningsdatum som anges i Leverantörens avisering, beroende på vilket datum som infaller först.

Leverantören ska inte vara ansvarig gentemot Kunden för fel i varorna som orsakats av någon handling, försummelse eller underlåtenhet av Kunden eller någon tredje part.

Leverantörens totala ansvar gentemot Kunden med avseende på alla andra förluster som uppstår enligt eller i samband med avtalet, oavsett om det rör sig om avtal, skadestånd (inklusive vårdslöshet), brott mot lagstadgad skyldighet eller på annat sätt, kan aldrig överstiga det totala värdet på Varorna enligt faktura.

17. Force majeure

Ingen av parterna bryter mot detta avtal eller är ansvarig för försening eller underlåtenhet att fullgöra sina skyldigheter enligt detta avtal om förseningen eller underlåtenheten beror på en force majeure-händelse. Om förseningen eller underlåtenheten att fullgöra sina skyldigheter pågår i två månader får den part som inte berörs säga upp detta avtal genom att lämna ett skriftligt meddelande om 30 dagar till den berörda parten.

 

19. Sekretess & dataskydd

Ingen part får använda någon annan parts konfidentiella information i något annat syfte än för att utöva sina rättigheter och fullgöra sina skyldigheter enligt eller i samband med detta avtal.

Vardera part förbinder sig att inte vid någon tidpunkt avslöja konfidentiell information om den andra partens verksamhet, affärer, kunder, klienter eller leverantörer till någon person, med undantag för internt inom den egna verksamheten och inom begränsningen för vad som är nödvändigt för den egna verksamhetens drift.

20. Tillämplig lag

Avtalet och alla tvister eller anspråk som uppstår på grund av eller i samband med dessa Villkor ska regleras av Svensk lag och via normal rättsprocess.

 

22. Övrigt

 

Att lägga en beställning hos Leverantören ska betraktas som ett godkännande av dessa Villkor, oavsett om beställningen är muntlig eller skriftlig och oavsett om den är undertecknad eller inte. Varje anställd hos Kunden som gör en beställning hos Leverantören ska anses ha full behörighet att göra denna beställning.

Om någon bestämmelse eller delbestämmelse i Avtalet är eller blir ogiltig, olaglig eller ogenomförbar ska den anses ändrad i den minsta utsträckning som krävs för att den ska vara giltig. Om en sådan ändring inte är möjlig ska den berörda bestämmelsen anses utgå utan att påverka avtalet i sin helhet.

 

23. Tillstånd & användarvillkor för webbplatsen

Det är tillåtet för Kunden att elektroniskt kopiera och lagra eller skriva ut delar av någon av Leverantörens webbplatser i pappersform i syftet att göra en beställning hos Leverantören eller som en inköpsresurs.

All användning av digitalt material, inklusive reproduktion för andra ändamål än de som anges ovan, modifiering, distribution eller återpublicering, utan föregående skriftligt tillstånd från Leverantören är strängt förbjuden. Vill du till exempel använda våra produktfoton i din marknadsföring, så säg till först så kan du få ett tillstånd.

Med undantag för vad som särskilt anges i dessa villkor och i den utsträckning som lagen tillåter, är varken Leverantören eller någon av dess dotterbolag, direktörer, anställda eller andra representanter ansvariga för skador som uppstår till följd av eller i samband med användningen av denna webbplats eller information, innehåll, material eller produkter som ingår på denna webbplats. Detta är en omfattande ansvarsbegränsning som gäller för alla skador av alla slag, inklusive (utan begränsning) kompensatoriska, direkta, indirekta eller följdskador, förlust av data, inkomst eller vinst, förlust av eller skada på egendom och krav från tredje part. För att undvika tvivel begränsar Leverantören inte sitt ansvar för dödsfall eller personskada endast i den mån det uppstår till följd av Leverantörens, dess dotterbolags, styrelseledamöters, direktörers, anställdas eller andra företrädares försumlighet.